Opakované platby za FAPI

Nebaví vás hlídat nově došlé faktury a stále dokola vyplňovat platební údaje při jejich úhradě? S opakovanými platbami už nemusíte.

Ušetříte si zbytečnou administrativu a vyhnete se chybám při zadávání platebních údajů. Váš účet FAPI bude stále funkční, aniž byste museli hlídat expiraci tarifu. Opakované platby vás navíc k ničemu nezavazují, můžete je kdykoli ukončit.

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Prodejcem je společnost FAPI Business s.r.o. se sídlem Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, IČO: 07671563, DIČ: CZ07671563.
 • Zákazníkem je osoba čerpající služby dodávané prodejcem.
 • Službou rozumíme tarif FAPI (v ceně uvedené v objednávce nebo na vystavené faktuře).
 • Opakovanými platbami rozumíme platby za služby automaticky strháváné z platební karty zákazníka.

PRAVIDLA OPAKOVANÝCH PLATEB ZA FAPI

 • S těmito pravidly opakovaných plateb je zákazník seznámen v objednávce služby, popř. v e-mailu s fakturou za zakoupenou službu.
 • Zaplacením služby platební kartou dává zákazník souhlas k autorizaci použité karty pro automatické strhávání plateb za objednané služby v dalších obdobích.
 • Souhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpání služby, nebo dokud nedojde k ukončení opakovaných plateb na žádost zákazníka.
 • Automaticky strhávaná částka a perioda opakovaných plateb odpovídá ceně a období zakoupené služby. Dojde-li ke změně parametrů služby (např. typ tarifu a jeho období), budou odpovídajícím způsobem automaticky změněny také parametry opakovaných plateb (cena služby a perioda platby).
 • Zákazník souhlasí s tím, aby platební karta autorizovaná pro opakované platby byla použita také pro úhradu doplatkových faktur v případě, že u jeho účtu FAPI dojde k překročení zakoupeného tarifu.
 • 7 dní před každým automatickým stržením platby z karty bude zákazník e-mailem informován o objednané službě, její ceně a termínu stržení platby. Součástí e-mailu bude faktura za objednanou službu.
 • Po každém automatickém stržení platby bude zákazník o provedené platbě vyrozuměn e-mailem, jehož součástí bude zaplacená faktura za zakoupenou službu.
 • V případě neúspěšného stržení platby z karty bude zákazníkovi zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat. Zejména jak uhradit fakturu jiným způsobem, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.
 • Zákazník může pro opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). To provede tak, že vystavenou fakturu zaplatí jinou platební kartou ještě před automatickým stržením platby z původní karty. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.
 • Zákazník může opakované platby kdykoli ukončit, a to buď přímo v administraci svého účtu FAPI, nebo kontaktováním zákaznické podpory prodejce (e-mailem na adrese podpora@fapi.cz nebo telefonicky na čísle +420 511 444 327).
 • Opakované platby jsou technicky zajišťovány platební bránou společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Veškeré platební údaje jsou zpracovávány pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.